چهارشنبه 11 شهریور 1388
خاک؟یا...

من خاک سردوخاک گرم که آی آرام است 

من کودکانه پابرهنه دویدن برروی خاک 

من خاک باغچه وگلدان که گلهایش 

سرخ  زرد  آبی  سفید  بنفش  سبز 

من غروب زیبا کناردریا قلعه ساختن باخاک 

من کاشتن یک تابلو درخاک 

من خیلی جمله ها که خاک درآن است 

را نمی خواهم 

ببخشید خانم من دوتا بلیط میخواهم