چهارشنبه 25 شهریور 1388

آیا من بچه ها رو دوست دارم؟ 

 

بله،البته! 

 

آب پز، سرخ شده و دم پختشونو...  

                                                                                         

  

 

                       

                          شل سیلوراستاین