پنج‌شنبه 7 آبان 1388
جشنواره تاتر

بیست ویکمین جشنواره 

 

                            تاتر هرمزگان  

  

   ۱۱ لغایت ۱۳ آبان ۱۳۸۸ 

  

 مکان: بندرلنگه فرهنگسرای گوهر