شنبه 21 فروردین 1389
کیومرث ملک مطیعی

  

         کیومرث ملک مطیعی یکی از هنرمندان پیشکسوت در عرصه تلویزیون،  تئاتر  

         و سینما ساعت 14:50 امروز به علت ایست قلبی در بیمارستان شریعتی  

         تهران درگذشت.