چهارشنبه 14 مهر 1389
کریستوف مارلو

       

 

 

                من 

                را  

                دوست  

                بدار، 

                اندکی  

                ولی 

                طولانی . . .