پنج‌شنبه 4 آذر 1389

                     

 

                 نگاهت رنج عظیمی است 

                 وقتی بیاد می آورم که  

                 چه چیزهای فراوانی را هنوز 

                 به تو نگفته ام . . .